algemene voorwaarden

a) Deze door Zwem Instituut Nautilus opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op Zwem Instituut Nautilus (ZIN).

b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen ZIN en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.

c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwem Instituut Nautilus uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

 

2) Activiteiten

a) Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma en of certificaat zoals deze wordt uitgegeven door een erkende organisatie.

b) Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

 

3) Inschrijven

a) Uw kind dient tenminste 3 jaar oud te zijn voor inschrijving.

b) Uw kind wordt ingedeeld  in een 45 minuten les. Dit gebeurt op basis van locatie en volgorde van inschrijving.

c) De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website www.zininzwemmen.nl

d) Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van Zwemschool zin is bijgeschreven. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

e) 44 klokuren is geen garantie voor het behalen van een A diploma doch een streven.

 

4) Lesrooster

a) Gedurende het jaar worden alle lessen volgens het reguliere rooster gegeven. Het actuele rooster staat vermeld op de website www.zininzwemmen.nl

b) Tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs is er een aangepast zwemrooster. Voor de inhoud van dit zomerrooster kunt u terecht op de website www.zininzwemmen.nl en u wordt per mail op de hoogte gebracht.

c) Tijdens officiële kerkelijke en/of landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven, deze lessen worden ook niet ingehaald en/of vergoed.

 

5) Ziekte of afwezigheid

a) Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch geldelijk vergoed wel kunnen deze worden ingehaald met een maximum van 4 inhaallessen per periode. U dient uw kind altijd uiterlijk 1/2 uur voor aanvang van de zwemles schriftelijk af te melden via het leerlingvolgsysteem. Doet u dit niet dan vervalt het recht van een inhaalles. Gemiste lessen of inhaallessen kunnen gevolgen hebben voor het streven van ons 44 uren-plan.

b) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden of het aantal inhaal lessen zal worden aangepast naar afwezigheid. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen.

c) Bij afkoop diploma A, B, C  dient uw kind minimaal 85% van aangeboden zwemlessen aanwezig te zijn. Het meetpunt is na 20 weken voor diploma A en 6 weken voor diploma B en C. Heeft uw kind dan tenminste 15% van de aangeboden lessen gemist dan zal de maandtermijn ad € 49,50.p/m. ingaan. Hierbij zal geen rekening worden gehouden met de eventuele hoeveelheid inhaallessen die er op dat moment nog beschikbaar zijn voor uw kind.

c1) Afkoop is alleen bedoeld voor de reguliere zwemlessen ABC. Als er wordt besloten, in overleg met u als ouder, om tijdens het reguliere ABC traject uw kind over te plaatsen naar een van onze zorglessen, vervalt de afkoop. Het resterende bedrag zal na verrekening worden teruggestort op uw rekening waarna de maandtermijn voor de zorglessen in zal gaan.

 

6) Zwemlocaties

a) Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.

b) Het afzwemmen en proefzwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikte bassins.

 

7) Aanwezigheid ouder / verzorger

a) De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.

b) De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 

8) Afzwemmen en proefzwemmen

a) Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de branche organisatie.

 

9) Betaling

a) Voor betalingen middels automatische incasso dient u Zwem Instituut Nautilus middels een ‘machtiging tot automatische incasso’ te machtigen. De machtiging betreft een ‘Internet’ machtiging waarmee u akkoord dient te gaan, omdat deze afwijkt van een telefonische en schriftelijke machtiging. Ook dient u aan te geven met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

b) Ná automatische incasso is een terugboekingstermijn van 56 kalenderdagen van toepassing.

d) Het lesgeld wordt elke 28ste van de maand afgeschreven volgens de overeenkomst met u, ook tijdens het zomerrooster.

e) De kosten voor het diploma + afzwemmen en eventueel openstaand lesgeld dienen te worden voldaan voor aanvang van het diploma-zwemmen. Is de betaling niet op tijd of onvolledig, zal uitsluiting van het diploma-zwemmen volgen.

f) Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u binnen 4 dagen een herinnering. Hiervoor wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

g) Bij uitblijvende betaling zal Zwem Instituut Nautilus de vordering ter incasso uithanden geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door  Zwem Instituut Nautilus geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

10) Opzegging

a) Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

b) De opzegtermijn bedraagt ten minste 4 weken.

 

11) Uitsluiting

a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:

– indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;

– indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmert;

– indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.

_ indien u of uw kinderen zich niet houden aan de geldende huisregels van de lokatie waar de zwemles wordt gegeven.

b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwem Instituut Nautilus zijn bijgeschreven.

 

12) Veiligheid

a) Zwem Instituut Nautilus spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.

b) Eventuele lichamelijke en geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeldt. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken.Zwem Instituut Nautilus is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

c) In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.zininzwemmen.nl

 

13) Aansprakelijkheid

a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Zwem Instituut Nautilus daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

b) De totale aansprakelijkheid vanZwem Instituut Nautilus, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwem Instituut Nautilus verzekerde bedrag.

c) Iedere aansprakelijkheid van Zwem Instituut Nautilus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij   Zwem Instituut Nautilus meld.

 

14) Restitutie gelden

a) Bij het afzwemmen vóór het einde van een afgekochte periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.

b) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

c) Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocaties, vindt er van de lopende 4-wekelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.

d) Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.

e) inhaallessen die aan het einde van de zwemlessen over zijn gebleven kunnen niet ten gelde worden gemaakt.

 

15) Privacybescherming

a) Persoonsgegevens worden door Zwem Instituut Nautilus alleen gebruikt voor de eigen administratie.

b)Foto,s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen facebook pagina, website en instagram account.

 

16) Geschillen

a) Alle geschillen tussen Zwem Instituut Nautilus en u vallen onder het Nederlands recht.

b) Alle geschillen tussen Zwem Instituut Nautilus en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

 

17) Slotbepalingen

a) Door in te schrijven bij zweminstitut nautilus, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.